Shantanu & Nikhil

Abhishek Dutta & Riyaz Gangji

Falguni & Shane Peacock

Manish Malhotra

Archana Kochhar

Vikram Phadnis

Source: Bharat Cafe, Miss Malini

Up next: